x

7161 SAYILI KANUNDAKİ VERGİSEL DÜZENLEMELER(2019:11)

                7161 SAYILI KANUNDAKİ VERGİSEL DÜZENLEMELER

 

Tarih: 01.02.2019

Sayı: 2019:11

18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

1) Gider  Vergileri  Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Gider Vergileri Kanunu’nun “istisnalar”ı düzenleyen 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle 18.01.2019 tarihinden itibaren varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paralar için  BSMV  istisnası getirilmiştir.

2) Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

a) Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesine yapılan ilave ile 01.02.2019 tarihinden itibaren,  Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan ücret (aylık) ödemelerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilecektir.

b) Gelir Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, 01.02.2019 tarihinden itibaren yukarda belirtilen istisnadan yararlanacak personel, teşvik amaçlı ödenen tazminatlar dolayısıyla  gelir vergisi istisnasından faydalanamayacaktır.

c) Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 76 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan gelir ve kurumlar vergisi istisnası 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır

3) Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

a) Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (j) bendine göre,   organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri yapımına ilişkin mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den istisnadır. 7161 sayılı Kanun ile yapıl organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir enerji ve diğer enerji tesislerinin yapımına ilişkin teslim ve hizmetler  de 18.01.2019 tarihinden itibaren istisna kapsamına alınmıştır.

b) Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesine eklenen (n) bendi ile  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimine 01.02 2019 tarihinden itibaren  KDV istisnası getirilmiştir.

c) Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 24 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler KDV matrahına dahil edilmektedir. 7161 sayılı Kanun ile 24 üncü maddenin sözkonusu bendine kur farkı da ilave edilmiş böylece yabancı para ile yapılan teslim ve hizmetlerden kaynaklanan kur farkları da 18.01.2019 tarihinden itibaren KDV matrahına ilave edilecektir.

d) KDV Kanunu’nun Geçici 35 inci maddesi gereğince 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  uygulama usul ve esasları belirlenen İstanbul Sultanbeyli’de  yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi  31/12/2018 tarihine kadar katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından istisna edilmiş ve  bu taşınmazların 31/12/2018 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

7161 sayılı Kanun ile, İstanbul Sultanbeyli’deki sözkonusu devir teslimlerdeki katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcı istisnası 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmış ve taşınmazların Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmayacağı hükmü de 31.12.2020 tarihine kadar uygulanacaktır.

e) Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 37 nci maddesinde, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve  2017, 2018 yılları sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin izleyen yıl içerisinde, mükellefe iade olunacağı hükmü yer almaktadır.

7161 sayılı Kanun ile Geçici 37 nci maddesinde yapılan değişiklikle yatırım teşvik belgesi kapsamındaki sabit yatırımlara ilişkin 2019 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin de iade edilmesi imkanı getirilmiştir. .

Yine Geçici 37 nci maddesinde, Cumhurbaşkanına, bu sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla, ayrı ayrı ya da birlikte 5 yıla kadar uzatma konusunda yetki verildiği hususu ilave edilmiştir.

4) Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

a) ÖTV Kanununa ekli III/A cetvelinde yapılan değişiklik ile 18.01.2019 tarihinden itibaren  şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri  ÖTV kapsamından çıkarılmıştır.

b) ÖTV Kanununa eklenen Geçici 8 inci maddesinde,  yukarda sayılan ve ÖTV kapsamından çıkartılan malların 18.01.2019 tarihinden önce ithali ya da teslimi ile doğan ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV’nin tarhiyatının yapılmayacağı, vergi cezası kesilmeyeceği, daha önce yapılmış tarhiyatlardan ve kesilmiş olan cezalardan (varsa açılmış davalardan feragat edilmesi şartıyla) vazgeçileceği, tahakkuk eden tutarların terkin edileceği ancak tahsil edilen tutarların iade edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

İlgili Kanun Ektedir. Saygılarımızla…

 

 

 

 

Ekli Dosyalar :