x

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 23)(2019:13)

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE    DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 23)

Tarih: 06.03.2019

Sayı: 2019:13

15 Şubat 2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) yayımlanmıştır.  2018 yıllında yayımlanan ve  Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerin yer aldığı 7104 sayılı Kanun ile paralel hükümler içeren sözkonusu Tebliğde yer alan hususlar aşağıda açıklanmıştır:

    1.İndirim hakkından vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını izleyen yılın sonuna kadar yararlanılabilecektir;

7104 Sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun  “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile 1.1.2019 tarihinden itibaren KDV indirim hakkından vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını izleyen yılın sonuna kadar yararlanabilme imkanı getirilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bu konuya ilişkin yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 1. Kısmi tevkifata tabi işlemlerde hesaplanan KDV’nin  satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılını takip eden takvim yılı  aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken  KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.
 2. İhracatçının süresinde ihraç edemediği mallara yönelik olarak imalatçıya ödediği KDV’yi en geç o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapması gerekmekteydi Yapılan değişiklikle ihrac süresinin sona erdiği takvim yılını takip eden takvim yılında indirim konusu yapma imkanı getirilmiştir.

Konuyla ilgili 23 no’lu Tebliğde yer alan örnek aşağıdaki gibidir:

Örnek: İmalatçı (A) firması tarafından Eylül 2018 döneminde ihraç kaydıyla ihracatçı (B) firmasına teslim edilen malların ihracatı, (B) firmasının yurtdışı bağlantılarında yaşadığı sorun nedeniyle 31/12/2018 tarihine kadar gerçekleşmemiştir.

Yaşanan bu gelişme üzerine imalatçı (A) firması 15/1/2019 tarihinde vergi dairesine Eylül 2018 döneminde hesaplayarak tecil ettiği KDV’yi gecikme zammıyla ödemiştir. İmalatçı (A) vergi dairesine ödediği vergi için ihracatçı (B) firmasına rücu etmiş, (B) firması da KDV ödemeden satın aldığı ancak süresinde ihraç edemediği malların KDV’sini Ocak 2019 döneminde imalatçıya ödemiştir.

Bu durumda (B) firması, imalatçıya ödediği KDV'yi Ocak 2019 dönemi veya 2020 takvim yılı sonuna kadar indirim konusu yapabilir.

(B) firmasının daha sonra yurtdışı bağlantılarını yeniden kurup KDV’sini ödediği bu malları ihraç etmesi durumunda da ödenen KDV’nin indirim yoluyla telafi edilememesi halinde iadesi mümkündür.”

 1. Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla aldıkları malları ihraç edememeleri ya da süresinden sonra ihraç etmeleri durumunda teslim, yurtiçi mal teslimine dönüşmektedir. Bu durumda, daha önce DİİB sahibi mükellef tarafından indirim konusu yapılamayan KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatı için öngörülen sürenin dolduğu tarihi izleyen günü içeren vergilendirme döneminde ve her halükarda takvim yılı aşılmamak kaydıyla indirim indirim konusu yapılabilmekteydi. Tebliğde yapılan düzenleme ile bir sonraki takvim yılı sonuna kadar sözkonusu KDV’yi indirim konusu yapma imkanı getirilmiştir.
 1. Malın teslimi ya da hizmetin ifasından sonra  temin edilen belgelerin teslim ya da hizmetin gerçekleştiği  takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla,  fatura ve benzeri belgelerde yer alan KDV tutarlarının indirimi ve iade hesabına dahil edilmesi mümkündür.
 1. İhrac kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde ihracatçıdan alınan onaylı yazıya ilişkin düzenleme;

İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde istenen belgeler arasında yer alan  ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı, Gümrük Beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde ibraz edilmektedir. Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmadığı takdirde,  ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının, belgeyi talep eden imalatçının adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarının yer aldığı onaylı yazının da teslimi gerekmektedir.

 1. Kısmi istisna kapsamında olan bazı teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenen KDV indirim konusu yapılabilecektir;

a) Kısmi istisna kapsamındaki işlemlere iliişkin  yüklenilen  KDV, prensip olarak indirim veya iadeye konu edilememekte KDV Kanunu 30/a ve 58 inci maddeleri uyarınca gelir ve kurumlar vergisi bakımından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmektedir. 7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, kısmi istisna kapsamındaki bazı  teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin, indirim konusu yapılabileceği hükmü getirilmiştir. Tebliğde de buna ilişkin yapılmış ve aşağıda sayılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

i) Özel okullarca bedelsiz verilen eğitim hizmetleri ile öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetleri,

ii) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,

iii) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına yapılan teslim ve hizmetler,

iv) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler,

v) Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri.

vı)Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri

b)Tebliğde,  1/1/2019 tarihinden itibaren kısmi istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV indirilebileceği ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin  iade edilmeyeceği vurgulanmıştır.

c) 23 no’ lu tebliğde, KDV ‘den istisna olan Kanunun (17/4-o) maddesine göre, vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanmasına ilişkin yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı ve yine  Kanunun (17/4-ö) maddesine göre, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için 1/1/2019 tarihinden itibaren verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerine ilişkin yüklenilen KDV’nin indirilebileceği ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilemeyeceği hususları yer almaktadır.

 1. Teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili düzenleme;

KDV Kanunu’nun Geçici 20. Maddesinde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 7104 sayılı kanun ile. oyun, yazılımları da istisna kapsamına alınmış ve tebliğde de bu hususta düzenleme yapılmıştır.

 1. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Taleplerine ilişkin  Düzeltme Beyannamesi Verilmesi;

Tebliğde, mükelleflerin  indirimli orana tabi işlemlerden doğan iadelerini izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin düzeltme beyannamesinde göstermeleri  ve en geç izleyen yıl sonuna kadar vergi dairelerine iade talebi için başvurmaları gerektiği ve YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazının  zorunlu olduğu ve bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edileceği belirtilmiştir.

 1. Değersiz Alacaklara İlişkin  Beyan Edilen KDV’nin İndirim Konusu Yapılması;

7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabileceği; Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şartı getirilmiştir.

KDV Kanunu’nun  30/e maddesinde, Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde satıcı tarafından indirim konusu yapılabildiğinden mükerrer vergi indirimine yol açmayacak şekilde değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen ve daha önce indirim konusu yapılmış KDV’nin alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edileceği belirtilmiştir.

 1. İstisna Edilmiş Teslim ve Hizmetlerde KDV İndirimi;

Kanunun 32 nci maddesinde, Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17/4-s maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilebileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV’nin, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı;

Hazine ve Maliye Bakanlığının KDV iadesini, vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli daireler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin (% 51)'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsup suretiyle sınırlayabileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, iade talebinde bulunacak mükelleflerin istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Süresinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

 1. İade Talep Süresi;

Tebliğde, 2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki iade talep sürelerine uyulacağı belirtilmiştir.

 1.  İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

Kanunun 29/2 nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin  iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

Mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerden doğan iadelerini, izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin düzeltme beyannamesinde göstermeleri  ve iade talebi için en geç izleyen yıl sonuna kadar dilekçesiyle birlikte vergi dairelerine başvurmaları gerektiği ve bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazının  zorunlu olduğu ve bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edileceği belirtilmiştir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ya da standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, süresinde başvurulduğu halde ibraz edilen belgelerin  muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Bu konuda tebliğde yer alan örnekler aşağıdaki gibidir:

Örnek 1: (Y) Gıda A.Ş., 2019 yılında yaptığı indirimli orana tabi teslimlerinden doğan KDV iadesini 2020/Temmuz beyannamesinin "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 439 kodlu satırı seçerek beyan etmiştir. Mükellef 15/11/2020 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve belgeleri ibraz etmiş ancak bu iade talebine ilişkin yüklenilen KDV listesini vermemiştir. Mükellef, yüklenilen KDV listesini 15/7/2021 tarihinde sisteme girmiştir.

Buna göre, (Y) Gıda A.Ş. KDV iade talebini süresinde beyan etmekle birlikte, yüklenilen KDV listesini süresinde (31/12/2020 tarihine kadar) sisteme girmediğinden mükellefin iade talebi reddedilecektir.

Örnek 2: (M) İnşaat Ltd. Şti. 2019 yılında teslim ettiği indirimli orana tabi konutlarla ilgili olarak vermiş olduğu 2020/Kasım beyannamesine ilişkin 439 kodlu satırda 500 bin TL “İadeye Konu Olan KDV” beyan etmiştir. (M) İnşaat Ltd. Şti., 27/12/2020 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve diğer belgeleri ibraz ederek artırımlı teminat vermek suretiyle iade talebinde bulunmuştur.

Buna göre, (M) İnşaat Ltd. Şti., 2019 yılındaki indirimli orana tabi işlemlerinden kaynaklanan KDV iadesini süresi içinde usulüne uygun olarak talep ettiğinden, iade talebi vergi dairesi tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 1. Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

Tebliğde, tam istisna kapsamındaki iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması gerektiği belirtilmiştir.İade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurarak  gerekli belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) birlikte vergi dairelerine başvurmaları gerektiği; YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde ise söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibraz etmek  zorunda oldukları ve bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebinin ivedilikle incelemeye sevk edileceği ifade edilmiştir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ya da standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, süresinde başvurulduğu halde ibraz edilen belgelerin  muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür

Tebliğde konuyla ilgili yer alan örnekler aşağıdaki gibidir:

Örnek 1: (T) Makine A.Ş., 2019/Şubat döneminde YTB sahibi firmaya sattığı makinelerle ilgili olarak KDV beyannamesinde “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 308 kodlu satırda istisnayı ve bu teslimle ilgili yüklenimini beyan etmiştir.

İade talebi için bu beyan tek başına yeterli değildir. Mükellefin iade talebinin geçerlik kazanması için en geç 31/12/2021 tarihine kadar standart iade talep dilekçesi ve istisnaya ilişkin diğer belgelerin ibrazı zorunludur.

Örnek 2: (Z) Ltd. Şti., 15 Ocak 2019 tarihinde gümrük çıkış beyannamesi kapanan bir ihracat işlemini Ocak/2019 KDV beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 301 kodlu satırda beyan etmiş, ancak yüklenilen KDV bölümünü boş bırakarak ihracata ilişkin yüklendiği KDV’yi indirim yoluyla gidermeyi tercih etmiştir.

(Z) Ltd. Şti.’nin bu ihracat işlemine ilişkin iade talep edebilmesi için en geç 31/12/2021 tarihine kadar Ocak/2019 KDV beyannamesinde düzeltme yaparak yüklenilen KDV’yi beyan etmesi ve aynı süre içerisinde standart iade talep dilekçesiyle Tebliğin (II/A-1.1.4.) bölümünde sayılan belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

 1.  Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

Mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talebi için vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı gerekmektedir. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ya da standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, süresinde başvurulduğu halde ibraz edilen belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

 

İlgili Tebliğ Ektedir Saygılarımızla..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘