x

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERLE İLGİLİ DÜZENLEME(2019:18)

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERLE İLGİLİ DÜZENLEME

Tarih: 20.03.2019

Sayı: 2019:18

15 Mart 2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (seri no: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri no: 307)’de yer alan hükümler aşağıdaki gibidir:

Bilindiği üzere Gelir  Vergisi Kanunu’nun mük 121 inci maddesi ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), belli şartları taşıyanlara  yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini  ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirme imkanı getirilmiştir.

Maddeye göre,bu indirimden yararlanabilmek için;  indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş  ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması(Her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına  kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması ile indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir.

301seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde de sözkonusu maddenin uygulamasına ilişkin hükümler yer almaktadır.

307 sayılı Tebliğ ile, 301 seri no’lu Tebliğe aşağıdaki ilaveler yapılmıştır:

Gelir Vergisi Kanunu’numn 121 inci maddesine göre, 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecektir.

Vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergiler kanuni süresi içerisinde ödenmiş sayılacaktır.

 

İlgili Tebliğ Ektedir.Saygılarımızla..

Ekli Dosyalar :