x

7226 SAYILI KANUNDA SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ(2020:25)

       7226 SAYILI KANUNDA SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ

 

Tarih: 10.04.2020

Sayı: 2020:25

    26 Mart 2020 tarih ve mükerrer 31080 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan  7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Sosyal Güvenlikle ilgili yer alan hususlar aşağıdaki gibidir;

 

  1. Asgari Ücret Desteği

   İşverenlere,  2020 yılında günlük 2,50 Türk lirası asgari ücreti sigorta priminden mahsup etme imkanı getirilmiştir.  Mahsup edilen tutarlar İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

     Mahsup tutarı hesaplanırken;

a)2019 yılındaki aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı  128 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı,

b)2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı, 2,50 Türk lirası ile çarpılacaktır.

   Prime esas günlük kazanç tutarı toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 256 Türk lirası olarak esas alınacaktır.

    İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem yaptığı  anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını  eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan  tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

     Yine işverenler, bu destekten yararlanabilmek için çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermek  ve  sigorta primlerini de yasal süresinde ödemek zorundadırlar.Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ve ya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının  tespit edilmesi ya da  prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde destekten yararlanamayacaktır. Ancak prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanun uyarınca  göre tecil ettiren ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece faydalanabileceklerdir.

       2)Malulluk Aylığı İle İlgili Düzenleme

    26 Mart 2020 tarihinden önce  kendisine  aylık bağlanan malûller ile vazife ve harp malûllerinden, hak etmediği halde  yaşlılık veya malûllük aylığı bağlanmış olanlardan, tahsis talep tarihi itibarıyla aylık bağlama koşullarından  prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresi şartının sigortalının kendisinin  kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmadığı tespit edilmişse aylık aldıkları süre herhangi bir şekilde prim talep edilmeksizin prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

       3) Esnaf Ahilik Sandığı  uygulamasının başlatılma tarihi 01.01.2021’e ertelenmiştir.

    4)Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge ve sınav ücretlerinin İşsizlik Fondan karşılanmasına  31/12/2021 tarihine kadar devam edilecektir.

        5)Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Düzenleme

    Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler tarafından yabancı para cinsinden katkı payı ödenebileceği hükmü getirilmiştir.

Gelir Vergisi kanununun 75 inci maddesine yapılan ilave ile 26 Mart 2020 tarihinden itibaren yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkı dikkate alınmayacaktır.

       6)Kısa alışma Ödeneği

       30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere Covid-19 salgını gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır.

        Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecektir

        İş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller  hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılamayacaktır.

    7)Salgın nedeniyle çalışılmayan süreler için 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılmıştır.

         İlgili Kanun Ektedir.Saygılarımızla,

 

 

Ekli Dosyalar :