x

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 292) (2016:11)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 292)

Tarih: 05.05.2016

Sirküler: 2016:11

6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi yeniden düzenlenerek Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, gelir vergisinden istisna edilmişti.

Söz konusu tebliğ ile genç girişimcilerde kazanç istisnası ve ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere uygulanacak indirime ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Genç girişimcilerde kazanç istisnası:

  • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
  • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.
  • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
  • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması
  • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiyi kapsamaz. 10/02/2016 tarihinden önce işe başlayan mükelleflerin söz konusu istisnadan yararlanmalarına imkân bulunmamaktadır. İstisna tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmez.

 

Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimi

Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk lirasına kadar olan kısmı 01/01/2016 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere GV kanunun 89. maddesine göre Gelir Vergisi matrahından indirilir. Söz konusu indirim, basit usule tabi mükelleflerin sadece ticari kazançlarına uygulanacak olup beyana tabi diğer gelir unsurlarının da bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmaz Genç girişimci istisnasından yararlanalar bu indirimden yararlanamazlar.

 

İlgili Tebliğ Ektedir. Saygılarımızla…

 

Ekli Dosyalar :