x

22 SAYILI DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ(2018:39)

 

22 SAYILI DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ

Tarih: 28.11.2018

Sayı: 2018:39

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 22/11/2018 tarih ve 22 sayılı Damga Vergisi Sirkülerinde, Türk Parasına uyarlanması gereken sözleşmelerde damga vergisi uygulamasına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Bilindiği üzere, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin Türk Lirası olarak belirlenmesi zorunluluğu getirilmiş olup Kararın yürürlüğe girdiği 13.09.2018 tarihinden önce döviz üzerinden yapılmış sözleşmelerdeki bedellerin   30 gün içinde TL’ye çevrilmesi gerektiği beirtilmiştir.

Sirkülerde söz.konusu sözleşmelerdeki damga vergisi uygulamasına ilişkin yer alan  hükümler aşağıdaki gibidir:

1.Damga Vergisi Aranılmayacak Sözleşmeler

Aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi durumunda döviz üzerinden yapılmış sözleşmelerdeki bedellerin  Türk Lirasına çevrilmesi için düzenlenen kağıtlar üzerinden ayrıca damga vergisi hesaplanmayacaktır

- Sözleşmelerin diğer maddelerinde (taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi vb.) bir değişiklik yapılmaksızın münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması,

- Yapılacak değişiklik sonrası Türk Lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğe ilişkin kağıdın düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış kurunun çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi,

- İlk sözleşmeye atıf yapılmış olması

2) Düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre hesaplanacak tutardan daha yüksek bir bedel içeren sözleşmeler

Yabancı para ile düzenlenen sözleşmenin diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmaksızın, sözleşme bedelinin Türk Lirasına çevrilmesinde kağıdın düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre hesaplanacak tutardan daha yüksek bir bedel içermesi durumunda, artan tutar damga vergisine tabi tutulacaktır.Ancak ilk sözleşmedeki damga vergisi azami tutardan (1/1/2018 tarihinden itibaren  2.135.949,30 TL ) ödenmiş ise  bu artan tutar vergilendirilmeyecektir.

3.İlk sözleşme yerine yeni sözleşme yapılması

Bedelin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıt, ilk sözleşme yerine bedel dışındaki unsurları da değiştirecek şekilde yeni bir sözleşme içeriyorsa, bu kağıt genel hükümler çerçevesinde damga vergisine tabi olacaktır.

4.İşin bir kısmının gerçekleşmesi nedeniyle bakiye tutarın değiştirilmek istenmesi

Değişikliğe ilişkin sözleşmenin düzenlendiği tarih itibarıyla sözleşmeye konu işin kalan kısmının bedeli dikkate alınacaktır. Kalan kısmın bedelinde sözleşme değişikliğinde kur farkından dolayı artış olursa artan tutar üzerinden nispi damga vergisi alınacaktır.

 

İlgili Sirküler Ektedir.Saygılarımızla..