x

ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE % 15,75 FAİZ ORANI UYGULANACAKTIR(2021:63)

ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE % 15,75 FAİZ ORANI UYGULANACAKTIR

Tarih:.04.01.2022

Sayı: 2021:63

2 Ocak 2022 tarih ve 31707 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak ve 2 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmek  üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 14,75;  avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 15,75 olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 281 inci maddesinde Alacakların, 285 inci maddesinde ise Borçların mukayyet değeriyle değerleneceği, vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar ve borçların değerleme gününün kıymetine irca olunabileceği yani reeskonta tabi tutulabileceği, reeskont hesabında  senette faiz oranı yer almışsa bu oran, yer almamışsa T. C. Merkez Bankası’nın resmi iskonto haddinin  uygulanacağı hükümleri yer almaktadır.

238 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde ise; reeskont işlemlerinde  senette faiz oranı yer almamışsa T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, faiz oranı yer almayan  borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde  2 Ocak 2022 tarihinden itibaren % 15,75  faiz oranı uygulanacaktır.

 

            Vadeli Çeklerde Reeskont

Bu arada,   30.4.2013 tarih ve 64 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; bir ödeme aracı olarak kullanılmakla beraber çeklerin vergi uygulamaları bakımından vadeli olabileceği ve değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

 

 Reeskont Hesaplamasında Kullanılacak İç İskonto Formülü

F = A x n x t / 360+( n x t )

F= Reeskont Tutarı

t = Vade (Değerleme günü itibariyle kalan gün sayısı)

A= Senedin Nominal Değeri

n= Faiz Oranı;

 

Yıllara göre reeskont ve avans faiz oranları aşağıdaki gibidir:

 

Yürürlük Tarihi

Reeskont İşlemlerinde 
Uygulanan İskonto Oranı (%)

Avans İşlemlerinde 
Uygulanan Faiz Oranı (%)

17.05.2002

55

64

14.06.2003

50

57

08.10.2003

43

48

15.06.2004

38

42

13.01.2005

32

35

25.05.2005

28

30

20.12.2005

23

25

20.12.2006

27

29

28.12.2007

25

27

09.04.2009

19

20

12.06.2009

18

19

22.12.2009

15

16

30.12.2010

14

15

29.12.2011

17

17,75

19.06.2012

16

16,50

20.12.2012

13,50

13,75

21.06.2013

9,50

11,00

27.12.2013

10,25

11,75

14.12.2014

9,00

10,50

31.12.2016

8,75

9,75

29.06.2018

18,50

19,50

11.10.2019

17,25

18,25

21.12.2019

12,75

13,75

13.06.2020                       

9,00

10,00

19.12.2020

15,75

16,75

02.12.2022                             14,75                                                  15,75

İlgili karar ektedir.Saygılarımızla

Ekli Dosyalar :