x

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ 2009/14812 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI. ( 2009 : 14 düzeltme)

KONU: Katma Değer Vergisi ile ilgili 2009/14812 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

ÖZET: Kamuoyunda 5. teşvik paketi olarak adlandırılan , ekonomik tedbirlerden olan düzenleme 2009/14812 sayılı Kararname ile gerçekleştirilmiştir. Kararname ile, temelde mobilya sektörü ve büro ihtiyaçlarına ilişkin bazı ürünler ve tam olarak sınıflandırmanın zor olduğu bir kısım makine ve araçlarla ilgili olarak uygulanan genel oran % 8 lik kdv listesinin içerine dahil edilerek yaklaşık üç aylık ( 30.03.2009-30.06.2009) geçerlilik süresi olan katma değer vergisi indirimi gerçekleştirilmiştir. Kararnamenin oran değişikliğine gittiği ürünlerden çoğu haziran 2009 sonuna kadar belirlenmiş iken 2. maddesi ile düzenlenen iki kalıcı oran değişikliği yapılmıştır. Bunlar Traktör teslimlerinde daha önce yapılan kdv indirimi ( % 8) gerçekleşmiş iken, kullanılmış traktörler, kullanılmış otomobillerde geçerli orana ( % 1) çekilerek uygulama birliği sağlanmıştır. Diğer kalıcı oran değişikliği ise zirai bir kısım araçlar için daha önce getirilen % 8 lik uygulama, belirlenen araçların aksam ve parçaları içinde geçerli kılınmıştır.

Kararnamede dikkate değer bir husus da, indirimli uygulamadan dolayı  ( işyerleri teslimi ile ilgili olarak ) katma değer vergisi kanununun md 29/2 ile ilgili iade hesabında söz konusu geçici uygulamanın dikkate alınmayacağının belirlenmiş olmasıdır.. Yani mükellefler indirimli oran uygulamasından dolayı iade veya mahsup taleplerinde geçici uygulamadan kaynaklanan kdv yüklenimleri nedeniyle ( işyerleri ile ilgili ) bir talepte bulunmayacaklardır.

Kararname eki liste ile belirlenen ve genelde mobilya ürünleri , büro araç gereçleri ve bir kısım tanımlanmış sanayinin kullanacağı makine ekipmanlar genel orandan 3 aylık süre ile % 8 indirimli oran uygulamasına geçilmiştir.

Kararname ektedir. Saygılarımızla.

 

29 Mart 2009 PAZARResmî GazeteSayı : 27184

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14812

Bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının tespiti ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/3/2009 tarihli ve 263 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. ŞİMŞEK

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

M. S. YAZICIOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN M. A. ŞAHİN M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı

B. ATALAY M. S. YAZICIOĞLU K. UNAKITAN H. ÇELİK

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı

F. N. ÖZAK R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı

F. ÇELİK M. Z. ÇAĞLAYAN M. H. GÜLER

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY V. EROĞLU

Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

25/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14812 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 30/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, işyeri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimleri ile ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

(2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri işyerleri nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.

MADDE 2 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki;

a) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile” ibaresi eklenmiştir.

b) (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 28 inci sırasındaki tabloda yer alan “8433.59.80.00.19 Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve cihazları)” satırından sonra gelmek üzere “8433.90 Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar)” satırı eklenmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

(1) SAYILI CETVEL

(25/12/2008 tarihli ve 2008/14483 sayılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar)

 

G.T.İ.P NoEŞYANIN TANIMI

84.13Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın); sıvı elevatörleri (Aksam ve parçalar hariç)

84.29Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri (8429.52.10.00.00, 8429.52.90.00.11, 8429.59.00.10.11 hariç)

8432.80.00.00.19Diğerleri (Öğütme ve sap parçalama - malçlama makinaları)

8434.20Sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar

8435.10.00.00.11Üzüm sıkma presleri

8435.10.00.00.12Meyva sularını çıkarmaya mahsus presler

8435.10.00.00.19Diğerleri (fulvarlar ve benzeri makine ve cihazlar)

84.37Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç) (Aksam ve parçalar hariç)

84.40Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil) (Aksam ve parçalar hariç)

84.41Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil) (Aksam ve parçalar hariç)

8443.31Baskı, kopyalama veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen makinalar

8443.32Diğerleri, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen makinalar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)

8443.39Diğerleri (diğer baskı, kopyalama ve fax makinaları)

8451.10.00.00.00Kuru temizleme makinaları

8451.30Ütü makinaları ve presler (Isı ile yapıştıran presler dahil)

84.53Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç) (Aksam ve parçalar hariç)

84.54Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları (Aksam ve parçalar hariç)

84.55Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri (Aksam ve parçalar hariç)

84.56Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler

84.57Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları

84.60Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)

84.61Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde beIirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşIama veya dişli tamamlama tezgahları, testere, diIme tezgahları ve diğer takım tezgahIarı

84.62Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler

84.63Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar

84.64Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar

84.65Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (Çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)

84.67El ile kullanılan, pnömatik, hidrolik veya elektrikli ya da elektriksiz kendinden motorlu olan aletler (Aksam ve parçalar hariç)

84.68Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar (Aksam ve parçalar hariç)

84.69Yazı makinaları (84.43 pozisyonundaki yazıcılar hariç) ve kelime işlem makinaları

8470.10.00.00.00Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik hesap makinaları ve hesaplama fonsiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinalar

8470.21.00.00.00Yazma tertibatı olanlar (Elektronik hesap makinaları)

8470.29.00.00.00Diğerleri (Elektronik hesap makinaları)

8470.30.00.00.00Diğer hesap makinaları

8471.30.00.00.00Portatif otomatik bilgi işlem makinaları (En az bir merkezi işlem birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler)

8471.41Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir çıkış birimi bulunanlar (birbirlerine bağlı olsun olmasın) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)

8471.49Diğerleri (Sistem halinde getirilenler) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)

8471.508471.41 veya 8471.49 alt pozisyonlarında yer alanların dışındaki bilgi işlem birimleri (aynı kabin içinde bellek birimi, giriş birimi, çıkış biriminden bir veya ikisini içersin içermesin) (Yalnız masaüstü otomatik bilgi işlem makinaları)

8471.60Giriş birimleri ve çıkış birimleri (aynı kabin içinde bellek birimi içersin içermesin) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)

8471.70Bellek birimleri (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç) (Yalnız masaüstü otomatik bilgi işlem makinalarına ait olanlar)

8471.80.00.00.00Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri

8516.40Elektrikli ütüler

8528.41.00.00.00Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar

8528.51.00.00.00Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar

8528.61.00.00.00Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar

8539.31.90.00.11Simit şeklinde olanlar (Deşarj ampulleri)

8539.31.90.00.19Diğerleri (Deşarj ampulleri)

9401.40.00.00.00Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.51.00.00.00Bambu veya hintkamışından (Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.59.00.00.00Diğerleri (Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61.00.00.00İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.69.00.00.00Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71.00.00.00İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79.00.00.00Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80.00.00.00Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9403.10Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20Metalden diğer mobilyalar

9403.30Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50.00.00.00Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60Diğer ahşap mobilyalar

9403.70.00.00.00Plastik maddelerden mobilyalar

9404.10Şilte mesnetleri

9404.21Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

9404.29Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

9405.10Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç) (9405.10.50.10.11 Kristal avizeler hariç)

9405.20Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar