x

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/47 (2011:35)

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/47

 

  Sirküler: 2011- 35                                                                                                                       25.07.2011

KONU: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 47 no lu Vergi Usul Kanunu   Sirküleri Yayımlanmıştır.

 

ÖZET: Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 47 no lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, malî tatil nedeniyle 27.07.2011 tarihine uzayan beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri 01.08.2011 günü mesai saati bitimine kadar uzaması hakkında açıklamalar içermektedir

 

 Sirküler ektedir.

 

Saygılarımızla.

 

 

Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzamış Olan Vergilerin

Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.

 

Tarih: 27/02/2011

Sayı: VUK-47/2011-5/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1

Kapsam

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/47

Konusu                               : Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzamış Olan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması.

Tarihi                                  : 22/ 07 /2011

Sayısı                                 : VUK-47/2011-5/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1

İlgili Olduğu Madde            : 5604 sayılı Kanun Madde 1, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 28            

 Giriş

Malî tatil sebebiyle beyanname verme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan vergilerin beyan ve ödeme sürelerinin uzatılması işbu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten söz konusu madde kapsamındaki kanunî ve idarî süreler malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermekte ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesinde, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanunî süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, söz konusu maddedeki yetkiye istinaden, malî tatil nedeniyle verilme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri 01.08.2011 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.  

Duyurulur.   

 

 

                                                                              Mehmet KİLİCİ

                                                                                                            Gelir İdaresi Başkanı