x

BAVUL TİCARETİNDEKİ KDV İSTİSNASINDA DÜZENLEME(2019:35)

 

            BAVUL TİCARETİNDEKİ KDV İSTİSNASINDA DÜZENLEME

 

Tarih: 11.11.2019

Sayı: 2019:35

8 Kasım 2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarla (bavul ticareti ) ilgili düzenleme yer almaktadır.

Bilindiği üzere, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  (11/1- a) maddesi ile KDV’den istisna edilmiştir. Buna göre, Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılacak Satışlara Ait KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi alan mükellefler, bu tür satışlarını KDV hesaplamadan yapmaktadırlar.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde, söz konusu istisnadan yararlanmak için,  bu satışlarda özel fatura düzenlenmesi; satın alınan malların özel fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren üç ay içinde yurtdışına çıkarılması ve gümrük kapılarında çıkış sırasında onaylatılmış özel faturanın bir nüshasının en geç bir ay içinde satıcıya intikal etmiş olması gerekmektedir.

28 Seri No.lu Tebliğ ile 8 Kasım 2019 tarihinden itibaren  özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması durumunda da bu mallara ilişkin özel faturanın onaylanmış sayılacağı hükmü getirilmiştir.

İlgili Tebliğ Ektedir.Saygılarımızla..

Ekli Dosyalar :