x

KAR PAYI DAĞITIMINA SINIRLAMA GETİRİLDİ(2020:31)

KAR PAYI DAĞITIMINA SINIRLAMA GETİRİLDİ

Tarih: 20.05.2020

Sayı: 2020:31

17 Mayıs 2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de şirketlerin karpayı dağıtımına getirilen sınırlama ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Bilindiği üzere, Nisan ayında yayımlanan 7244 sayılı  Kanun ile  Türk Ticaret Kanunu’na geçici 13. maddede eklenmiş ve sözkonusu madde ile, sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına sınırlama getirilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu Genel Tebliğinde, sözkonusu geçici 13 üncü maddenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

 

Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları

Sermaye şirketlerinde, 16 Nisan 2020- 30 Eylül 2020 tarihleri arasında 2019 yılı net dönem kârının, yalnızca yüzde yirmi beşine kadarı nakden dağıtılabilecek ve geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. Bunun yanı sıra şirketler Türk Ticaret Kanunu’nun 462 nci maddesine göre  iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında bulunabileceklerdir.Yani şirketler esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş  yedek  akçeler ile  kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımlar ile mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye, iç kaynaklardan artırılabilecektir.

Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 30 Eylül 2020 tarihine kadar yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek daha önce kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri yine 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecektir.

Genel kurul tarafından 16 Nisan 2020 tarihinden önce 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecek ve ertelenen ödemeler için faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

Kâr payının hesaplanmasında; bağımsız denetime tabi olanlar  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen finansal tablolarını, bağımsız denetime tabi olmayanlar ise Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen tabloları esas alacaklardır.

Bu arada dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlara göre hesaplanan toplam karı aşamayacaktır.

 

Kar Payı Dağıtımına İlişkin İstisnalar

 

Aşağıdaki şirketler sınırlama kapsamı dışında tutulmuştur.

1) Covid 19 salgını nedeniyle çalışanları kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteğinden faydalanan şirketler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunan şirketler hariç; 120 000 Türk Lirası ve altında kar payı dağıtım kararı alınan şirketler

2) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve bir defada ödenmesinde kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

3)  Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

Ancak bu şirketlerde yapılacak kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Ticaret Bakanlığından  uygun görüş alınması gerekmektedir.

İlgili Tebliğ Ektedir.Saygılarımızla,

 

Ekli Dosyalar :