x

KDV TEVKİFATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER(2021:21)

KDV TEVKİFATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Tarih:16.02.2021

Sayı: 2021:21

16 Şubat 2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de (seri no:35) yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre, vergi alacağını güvence altına almak amacıyla KDV mükellefi olup olmadığına bakılmadan bir kısım alıcılar, tebliğde sayılan mal ve hizmet alımlarında kısmi tevkifat yapmak zorundadırlar.

35 no’lu Tebliğ ile kısmi tevkifat uygulaması ile ilgili aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

1)Kısmi Tevkifat Yapacak Yeni Alıcılar  

- Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Sendikalar ve üst kuruluşları,

- Vakıf üniversiteleri,

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

 

1 Mart 2021 tarihinden itibaren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde sayılan mal ve hizmet alımlarında tevkifat zorundadırlar.

 

2)Yapım İşlerinde Tevkifatta 5.000.0000-TL Alt Sınır

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde kısmi tevkifat için alt sınır getirilmiş ve 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 5.000.000-TL yi aşan hizmetlerde kısmi tevkifat uygulanacağı belirtilmiştir. Bedelin 5.000.000- TL ve altında kaldığı durumda hizmeti yapan faturada KDV yi hesaplayarak tahsil edecektir.

 

3)Yük Taşımacılık Hizmetleri de Tevkifat Kapsamında

Daha önce servis taşımacılığı hizmetlerinde kısmi tevkifat yapılmaktaydı. 1 Mart 2021 tarihinden itibaren karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımlarında da 2/10 tevkifat uygulanacaktır. Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri tevkifat kapsamına alınmamıştır.

Taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın kendi malı ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulamasına  engel olmayacaktır.

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacak ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

4)Ticari Reklam Hizmetleri de Tevkifat Kapsamında

35 nolu Tebliğ ile ticari reklam hizmetleri de kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır. Buna göre gerek KDV mükellefleri gerekse belirlenmiş alıcılar ticari reklam hizmeti alımlarında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır.

Tebliğde ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular şeklinde tanımlanmıştır. Reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler de dahil edilmiştir.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri ile, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları ticari reklam hizmetleri kapsamına alınmamıştır.

Profesyonel spor kulüplerinden alınan reklam hizmetlerinde 9/10, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımlarında 5/10 tevkifata devam edilecektir.

 

5)Değişen Tevkifat oranları

Aşağıdaki Tabloda sayılan hizmetlerde 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yeni tevkifat oranları uygulanacaktır.

Kısmi Tevkifata Tabi Hizmetler

Eski Oran

Yeni Oran

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerin

3/10

4/10

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetler

5/10

7/10

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

5/10

7/10

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

7/10

9/10

Taşımacılık Hizmetleri yük taşımacılığı

--

2/10

Taşımacılık Hizmetleri servis taşımacılığı

5/10

5/10

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

5/10

7/10

Ticari Reklam Hizmetleri

 

--

3/10

 

6Diğer Hizmetler Kapsamında Tevkifat Yapacak Yeni Alıcılar

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmetlerde söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmaktaydı. Yapılan değişiklikle,

a)döner sermayeli kuruluşlar,

b) kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

c) bankalar,

ç) sigorta ve reasürans şirketleri,

d) kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları

e) kalkınma ajansları da

 

Tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet alımlarında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren  5/10 KDV tevkifatı uygulayacaklardır.

 

7)Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Alınacak Hizmetlerde Uygulanacak Tevkifat Oranlarında Değişiklik

 

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerinde işletme döneminde alınacak bazı hizmetlerdeki tevkifat oranları değişmiştir.

1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulanacak tevkifat oranları aşağıdaki gibidir.

 

 

 

Sözleşmede Öngörülen Hizmet

Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı

 

Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı

Yükleniciden Yapılacak İşlem Türü Oran Tevkifat Oranı

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.10. bölümü)

        -Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri

        - İlaçlama Hizmetleri

         -Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri

         -Temizlik Hizmetleri

         -Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri

          -Atık Yönetimi Hizmetleri

 

 

 

 

9/10 (eski oran 7/10)

 

 

 

 

 

 

Tevkifat Yok

 

 

 

 

   5/10

Yapım İşleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.1. bölümü)

            -Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti

            -Bina ve Arazi Hizmetleri

4/10

(eski oran 3/10)

4/10

(eski oran 3/10)

4/10

(eski oran 3/10)

 

8) Diğer Teslimler

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

9) İade İçin KDV Tevkifat Tutarının Ödenme Şartı

Kısmi tevkifata tabi İşlemlerde KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması yeterliydi. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması aranmamaktaydı. Yapılan değişiklikle 1 Mart 2021 tarihinden itibaren iadenin yapılabilmesi için alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması gerekecektir.

İlgili Tebliğ Ektedir.Saygılarımızla,

Ekli Dosyalar :