x

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR VE TEBLİĞLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER(2021:24)

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR    VE        TEBLİĞLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

Tarih:23.02.2021

Sayı: 2021:24

A) Kıymetli Madenler ve  Taşlarla İlgili Düzenleme

1) 19 Şubat 2021 tarih ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3557 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesinde  aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. (Yürürlük 19 Şubat 2021)

a)Hazine ve Maliye Bakanlığı’na işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenleme ve işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirleme yetkisi verilmiştir.

b)Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinin serbest olduğu ancak söz konusu ithalatın Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.      c)En fazla 5 kg ağırlığında standart dışı işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi Bakanlıkça belirlenen esaslar dahilinde mümkündü.Yapılan değişiklikle bu hüküm kaldırıldı ve Bakanlığa ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapma yetkisi verildi

 

2) 21 Şubat 2021 tarih ve 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 2018-32/34)’de Değişkliklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:  2021-32/60)’de  aşağıdaki düzenlemeler yer almıştır: (Yürürlük 21 Şubat 2021)

a)Kıymetli maden ve taşların ayarına ilişkin  ayar raporu  Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce veya bu Genel Müdürlükçe yeterlilikleri onaylanan  özel ayar evlerince düzenlenmekteydi. Yapılan değişiklikte, standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar raporu ibraz edilmesi zorunlu olduğu ve  bu ayar raporlarının yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenebileceği belirtilmiştir.

b)İthal edilen tüm standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunluluğu getirilmiştir. Değişiklikten önce bu zorunluluk sadece Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilen kıymetli madenler için uygulanmaktaydı.

c)Standart dışı işlenmemiş madeni, Türk vatandaşı olmayan yolcuların beraberlerinde yurda getirmeleri (bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında )serbestti. Yapılan değişiklikle, standart dışı işlenmemiş kıymetli madeni   kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri ithal edebileceklerdir.

ç)İşlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca “peşin”, “mal mukabili” ve “bedelsiz” ödeme şekilleri ile ithalatının  mümkün olduğu belirtilmiştir.

d)İşlenmemiş kıymetli madenlerin ancak aşağıda sayılan hallerde “bedelsiz” ithalatına izin verilmiştir. Bu sayılanların haricinde kıymetli madenlerin bedelsiz ithalatı mümkün değildir.

i)Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında yapılan ithalat

ii)İşlenmemiş kıymetli madenlerin Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla ithalatı

iii)İşlenmemiş kıymetli madenlerin  ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla ithalatı

 B) İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ile İlgili Düzenleme

21 Şubat 2021 tarih ve 31402 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişkliklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:  2021-32/61)yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle,  kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmiştir.

İlgili Karar Ektedir. Saygılarımızla,

 

 

 

Ekli Dosyalar :