x

TEVKİFATLARDA NAKDEN İADE SINIRLARI ARTIRILDI(2021:45)

TEVKİFATLARDA NAKDEN İADE SINIRLARI ARTIRILDI

Tarih:.06.10.2021

Sayı: 2021:45

6 Ekim 2021 tarih ve 31620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 315 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 252 seri no’lu Gelir Vergisi  Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır:

 

Tevkif suretiyle kesilen vergilerin mahsubu ve iadesi ile ilgili açıklamaların yer aldığı 252 seri no’lu Genel Tebliğ’de yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Bu değişiklikler, 6 Ekim 2021 tarihi itibariyle sonuçlanmamış devam eden iade taleplerine uygulanacaktır.

1) İade Talepleri İade Talep Dilekçesi (429 sıra no’lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan)  ile yapılacak ve yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablo hazırlanmayacaktır.

 

2) Vergi İnceleme Raporu ve teminat aranmadan yapılan nakden iade sınırı 10 000-TL’den 50 000-TL’ye yükseltilmiştir.

 

3) Nakden iade işlemlerinde tevkifat yapılan kişinin adı soyadı, vergi kimlik numarası (T.C. kimlik numarası), ödemenin gayri safi tutarı ve yapılan tevkifatın tutarına ilişkin bilgiler ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin ödenip ödenmediği hususunun vergi daireleri tarafından GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından tespit edilebilmesi durumunda, tevkifata ilişkin  belgeler mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında aranılmayacaktır.

 

4) Nakden iade talebinin 100.000-TL’ye kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilmekteydi. Bu tutar 500 000-TL’ye yükseltilmiş ve iade talebinin 500.000-TL’yi aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

 

5) İadeye ilişkin tutarlar her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak ve bu miktarların hesabında ise 1.000-TL’ye kadar olan tutarlar dikkate alınmayacaktır.

 

6) Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1B)’nin verilmesi gerekecektir.

 

7) Tevkif yoluyla kesilen verginin vergi sorumlusunca tahakkuk ettirilmemesi veya ödenmemesi durumunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesine göre vergi sorumlusuna ait taşınmazların Hazine ve Maliye Bakanlığınca satın alınması ve taşınmazın değeri kapsamında vergi borçlarının terkin edilmesi durumunda,bahsi geçen vergi sorumlusunca tevkif edilen vergilerin terkin edilen vergilerine tekabül eden kısmının kaydi olarak tahsil edildiği kabul edilecek,nakden ödeme şartı aranmayacak ve adına tevkifat yapılan mükelleflerin nakden iade talepleri yerine getirilecektir.

İlgili karar ektedir.Saygılarımızla