x

Ba - Bs Formlarına ilişkin Bildirim ve Ceza Uygulaması

Ba - Bs Formlarına ilişkin Bildirim ve Ceza Uygulaması

Mükellefler bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL üzerindeki mal ve/veya hizmet alış ve satışlarını gösteren

Ba ve Bs formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü

akşamına kadar bildirmekle yükümlüdürler.

 

• Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar

verilmek zorundadır.

 

• Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir.

Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın

düzenlenecektir.

 

• Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, Vergi Usul

Kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir.

 

Bildirim formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere özel

usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Söz konusu cezanın uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form

olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

Buna göre;

 

Ba -Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2015

Takvim yılında 1.300.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Düzeltme

10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası (2015 için

1.300.-TL " nın 1/5" i olan 260.-TL dir.)

 

Elektronik ortamda form verme mecburiyetine uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi halinde, 352 nci

maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı

bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.