x

Defterler (6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi)

Defterler (6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi)

 

Tutulacak Defterler

Anonim ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Limited Şirketler

Şahıs Şirketleri (Kollektif ve Komandit)

Yevmiye defteri

Yevmiye defteri

Yevmiye defteri

Envanter defteri

Envanter defteri

Envanter defteri

Defteri kebir

Defteri kebir

Defteri kebir

Pay defteri

Pay defteri

Genel kurul toplantı ve müzakere defterini

Yönetim kurulu karar defteri

Genel kurul toplantı ve

 

müzakere defteri

 

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

   

 

Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları

Açılış Onayı Yapılacak Defterler

Kapanış Onayı Yapılacak Defterler

Yevmiye defteri

Yevmiye defteri

Defteri kebir

-

Envanter defteri

-

Pay defteri

-

Yönetim kurulu karar defteri

Yönetim kurulu karar defteri

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

-

Açılış onay zamanı

Kapanış Onayı ve Şekli

Kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde) noter tarafından

Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı

yapılır. Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar. Pay defterinin yenilenmesinin

sonuna kadar), Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının

gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek

sonuna kadar (hesap dönemi takvim

defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir.

yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere yaptırılabilecektir.

Açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunlu olan defterler

 

Yevmiye defteri

 

Defteri kebir

 

Envanter defteri

 

Yönetim kurulu karar defteri

 

Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek defterler

 

Pay defteri

 

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

 

 

Ayrıca;

 

• Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak

kaydıyla ve 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde

belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebileceği,

 

• Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir (açılış onayına tabi defterler) yeterli

yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam

edilebileceği

 

göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Diğer taraftan, elektronik ortamda tutulan defterler açısından açılış ve kapanış onayları aranmayacaktır; ancak hesap

dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre

içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.