x

E - TEBLİGAT

E - Tebligat

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığınca, Vergi Dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu tebliği yayınlamıştı.

Tebliğe göre 01.01.2016 tarihine kadar aşağıda belirtilen mükellefler bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

 

a) Kurumlar vergisi mükellefleri (Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir),

 

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç),

 

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler,

 

Yükümlülüğe uymayan mükelleflere Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.