x

MALİ TATİL AÇIKLAMASI

 

 

 

Mali Tatil Açıklaması                                               01.07.2017

 

 

 

 

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 günü sona erecektir. Yasal düzenleme gereği;

- Son günü mali tatile rastlayan kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.

- Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

 

A. Mali tatil nedeniyle uzayan süreler

Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu kapsamda olan süreler şunlardır:

- Beyana dayalı tarhiyatta, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.

Mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi mümkündür.

- İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

- İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

Mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkündür.

- Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

B. Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler

Muhasebe kayıt süreleri mali tatil süresince işlememektedir.

C. Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama

Mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün değildir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemelerin devamı mümkündür. Ancak, bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilmesi ve tutanak imzalamaya davet edilmesi mümkün değildir.

D. Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri

Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmesi mümkün değildir.

E. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Mali tatil kapsamında olmayan süreler / vergiler

Yasal düzenleme gereği, aşağıdaki vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmamaktadır.

- Özel tüketim vergisi

- Banka ve sigorta muameleleri vergisi

- Özel iletişim vergisi

- Şans oyunları vergisi

- Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar.

Öte yandan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri, mali tatil nedeniyle uzamamaktadır.

G. 2017 Temmuz Mali Takvimi

2017/Temmuz mali tatil nedeniyle uzayan beyan ve ödeme sürelerinin bir kısmı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Yükümlülük

Beyan Süresi Bitimi

Ödeme Süresi Bitimi

Haziran/2017 dönemi gelir vergisi stopajı (GVK madde 94, AYLIK)

25.07.2017

26.07.2017

Nisan-Mayıs-Haziran/2017 dönemi stopajı (GVK 98/3. maddeye göre üçer aylık beyanname verenler için, ÜÇ AYLIK)

25.07.2017

26.07.2017

Nisan-Mayıs-Haziran/2017 dönemi stopajı (GVK geçici 67. madde kapsamında yapılan stopajlar)

25.07.2017

26.07.2017

Haziran/2017 dönemi kurumlar vergisi stopajı (KVK madde 15 ve 30)

25.07.2017

26.07.2017

Haziran/2017 dönemi katma değer vergisi

25.07.2017

26.07.2017

Haziran/2017 dönemi, istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisi

25.07.2017

26.07.2017

Haziran/2017 dönemi 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarıyla ilgili veraset ve intikal vergisi

27.07.2017

31.07.2017

Haziran 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)

17.07.2017

17.07.2017

Haziran 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi

17.07.2017

17.07.2017

Haziran 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

17.07.2017

17.07.2017

 

 

Saygılarımızla.