x

TORBA KANUN TASARISI

                                   

 

 TORBA KANUN TASARISI

 

 

"Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" 02/02/2018 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Tasarının vergi kanunları ile ilgili maddelerinde yer alan hususlar aşağıda ele alınmıştır:

 

 

Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Düzenlemeler

 

 1. Meskenlerinde elektrik üretimi yapanlara muafiyet tanınması

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesine eklenen bent ile meskenlerinde lisans gerektirmeyen  faaliyetler kapsamında kurdukları ve kurulu gücü azami 10 kw olan  elektrik üretim tesisinde ürettikleri elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf sayılacaktır.

 

 1. Kadın hizmet erbabı için sağlanan kreş ve gündüz bakımevi menfaat ve ödemelerde gelir vergisi istisnası

Gelir Vergisi Kanunu’nun ücret istisnasını düzenleyen 23 maddesine ilave edilen bent ile, işverenlerce kadın hizmet erbabına işyerinde kreş ve gündüz bakımevi şeklinde sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin dışardan alınması durumunda,  ödemenin bu hizmetleri sağlayanlara doğrudan işveren tarafından yapılması ve her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15’ini geçmemesi (aşan kısmı ücret olarak vergiye tabidir) durumunda söz konusu istisnadan yararlanılabilecektir.

 

 

 

 1. Kıdem Tazminatı ve işin sonlandırılmasında  işverence yapılan diğer ödemeler

Gelir Vergisi Kanununun tazminat ve yardımları düzenleyen 25 inci maddesine yapılan ilave ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar da kıdem tazminatlarında istisna edilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

 

 

 

 1. Asgari ücretli ilgili yapılan düzenleme

Gelir vergisi Kanununun 32 nci maddesine ilave edilen fıkrada, yılın son aylarında  gelir vergisi tarifesinde bir üst dilime geçmeleri nedeniyle net ücretleri o yılın Ocak ayında ödenen net ücretin altında kalan asgari ücretlilere, bu aylara  ilişkin fark tutarların asgari geçim indirimine ilave edilerek ödenmesi hükmü getirilmiştir.

 

 

 

Vergi Usul Kanunu ile İlgili Düzenlemeler

 

 

 1. Vergi mahremiyetine ilişkin düzenleme

 

Vergi Usul Kanunu’nun 5 inci maddesine eklenen fıkrada, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleriyle ilgili bilgilerin gerektiğinde mükelleflerden talep edilebileceği ve bu bilgilerin verilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacağı hükmü yer almaktadır.

 

 

 1. Tasfiye halindeki kurumlarda kanuni temsilcilerin sorumluluğu

a)Vergi Usul Kanunu’nun kanuni temsilcilerin ödevlerini düzenleyen 10 uncu maddesine; tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş kurumların tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak salınacak her türlü vergi  ve kesilecek cezalarda,  tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerin, tasfiye dönemi için ise tasfiye memurlarının müteselsilen sorumlu olacakları ve  limited şirket ortaklarının sorumluluğunun  şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında;  tasfiye memurlarının sorumluluğunun ise tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlı olacağı hükmü ilave edilmiştir.

Kanuni temsilciler ile tasfiye memurlarının sorumluluğuna ilişkin söz konusu hükümler Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesinde de aynen yer almaktadır.

b)Yine Vergi Usul Kanunu’nun 10 uncu maddesine, adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar ile vakıflar, dernekler, üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan kuruluşların sona ermesi halinde, sona erme tarihinden önceki dönemler için tüzel kişiliği olanlarda kanuni temsilcilerinin, tüzel kişiliği olmayanlarda ise bunları idare edenlerin müteselsilen sorumlu olacaklarına ilşkin hükümleri içeren fıkra eklenmiştir.

 

 1. İmha edilmesi gereken malların değerlemesi

Vergi Usul Kanunu’na eklenen 278/A maddesi ile, imha edilmesi gereken malların değerinin, mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınarak  mükellefle Maliye bakanlığı arasında karşılıklı anlaşma suretiyle tayin edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

 

 

 1. Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralardaki kur farkları

 

Vergi Usul Kanunu’na eklenen 280/A maddesi ile, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak yurtdışından getirilen yabancı paraların yatırıma sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınacaktır.

 

Fon hesabı, sermayeye ilave dışında kullanılamayacak, başka bir hesaba çekilmesi veya ortaklara dağıtılması durumunda, işlemin yapıldığı dönemin kazancıyla ilişkilendirilmeksizin vergilenecektir.

 

Sözkonusu  hesap dönemini izleyen dönem sonuna kadar yatırıma harcanmayan kısım, işe başlanılan hesap dönemini izleyen hesap döneminin sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu’nun 280 inci maddesinde yer alan değerleme ölçüsüyle değerlenecektir

 

 

 1. Usulsüzlük Cezaları ile İlgili Düzenlemeler  

a) Vergi Usul Kanunu’nun özel usulsüzlük cezalarını düzenleyen 353 üncü maddesinde, verilmesi ve alınması icabeden belgelere elektronik olarak düzenlenmesi gerekenler dahil ifadesi eklenmiş ve böylece  elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgeler için kesilecek özel usulsüzlük cezaları hususuna açıklık getirilmiştir.

 

.b) Bilgi vermekten çekinenlere uygulanacak özel usulsüzlük cezasının yer aldığı mük 355 inci maddesinde yapılan değişiklikle e tebligat ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında da madde kapsamında özel usulsüzlük cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

c) Cezalarda indirim hususlarını düzenleyen Vergi Usul Kanunu’nun 376 ncı maddesinde yapılan değişiklikle , usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranının 1/3’ten 1/2'ye çıkarılmıştır.

d) Vergi Usul Kanunu’nun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerini içeren Ek 11 inci maddesinde yapılan değişiklikle  usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.

 

 

 

 

 1. Yeni alınan makine ve teçhizat için hızlandırılmış amortisman

 

Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 30 uncu madde ile,  sanayi sicil belgesine sahip mükellefler tarafından münhasıran imalat sanayiinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizat ile teşvik belgesi sahibi mükellefler tarafından aynı süre içinde belge kapsamında iktisap edilen makine ve teçhizatın Maliye Bakanlığınca belirlenen sürenin yarısı kadar bir sürede amortismana tabi tutulabilmesi sağlanmaktadır.

 

 

 

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile İlgili Düzenlemeler

 

 

 

 

Motor gücü vergileme ölçüsü olarak kabul edilmiştir

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun tanımların yer aldığı 2 nci maddesinde, minibüsler için azami oturma yeri 15 ten 17’ye, otobüslerde ise 16 dan 18’e çıkartılmıştır.

 

Yine maddeye eklenen motor gücü tanımı aşağıdaki gibidir:

Motor gücü:” Taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güçtür."

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Vergileme Ölçü ve Hadleri” başlıklı 5 ve 6 ncı maddelerinde yapılması öngörülen değişiklikle elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve motosikletlerin (I) sayılı tarifedeki vergi tutarlarının %25’i oranında;  elektrik motorlu minibüs, panel van ve motorlu karavanlar, otobüs kamyonet, kamyon, çekicilerin  (II) sayılı tarifedeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

Harçlar Kanunu ile İlgili Düzenlemeler

 

 

Davaların, uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi durumunda 35,90 TL harç alınması amaçlanmaktadır. 

 

 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu ile İlgili Düzenlemeler

 

 

1)Organize sanayi bölgelerinde alt yapı yatırımlarına tanınan KDV istisnası

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun, istisnaları düzenleyen 13 üncü maddesine yapılan ilave ile,organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin, su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki iş yerlerinin inşasına ilişkin olarak  organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna tutulacağı belirtilmiştir.

 

 

 

 

 

2)Okul kantinlerinin okul aile birliklerince kiraya verilmesinde KDV istisnası

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantinlerin okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

.

2. Yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 39. maddeyle;sanayi sicil belgesine sahip mükelleflere münhasıran imalat sanayiinde,teknoloji geliştirme bölgesi ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki faaliyetlerinde,kullanılmak üzere alınan  yeni makine ve teçhizat 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmaktadır.

 

İstisna edilen işlemleri nedeniyle yüklenilen KDV indirim konusu yapılacak, indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin  ise iadesi mümkün olacaktır.

.

 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile İlgili Düzenlemeler

 

1)Kanuna ekli listelerde TGTC’ne uygun düzenleme

 

ÖTV Kanunu’na ekli listeler, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde gerçekleşen değişikliklerle uyumlu hale getirilmekte (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeler, (1), (2), (3) ve (4) şeklinde değiştirilmekte, biyodizele benzeyen kolloidal grafit gibi bazı mallar ile yağlama müstahzarları (I) sayılı listeye alınarak ÖTV’ye tabi tutulacaktır.

 

2) Kanuna ekli (IV) listede yer alan tabanca ve revolverlerin Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na teslimi veya bunlar tarafından ithali de istisna kapsamına alınmaktadır.

 

 

3) İhraç kayıtlı teslimlere getirilen ek süre

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesinde ihraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde, KDV Kanununda yer alan düzenlemede olduğu gibi, üç aya kadar ek süre verilebileceğine ilişkin hüküm ilave edilmiştir. 

 

4)Taşıtların imalinde kullanılan birtakım mallar için ödenen ÖTV’nin iadesi

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ilave edilen 9/A maddesi ile, (II) sayılı listedeki taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen özel tüketim vergisinin imalatçılara iadesi imkanı getirilmektedir.

 

 

 

 1. 16 yaş ve üzeri araçlarda hurda indirimi

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan,kayıt ve tescile tabi  16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması durumunda her bir araç için aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin10.000 liraya kadar tutarı 31/12/2019 tarihine kadar terkin edilecektir.

 

 

Sporcuların ücretinden alınan verginin iadesi

 

Bu Kanunun 35 inci maddesiyle, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a ilave edilen Ek Madde 12 ile sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin, maddede sayılan harcamalar haricinde kullanılmaması şartı ile ilgili kulüp veya şirketlere iadesi edilebilecektir.

 

Saygılarımızla..