x

YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI

             YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI

Bilindiği üzere, 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan  7143  Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 31 Temmuz 2108 tarihine kadar mükelleflere vergi ve sosyal güvenlik borçlarını yapılandırma imkanı getirilmiştir.

31 Temmuz 2018 tarih ve mük 30495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırmaya  ilişkin aşağıda yer alan hususlarda başvurma, beyan ve bildirim süreleri 27 Ağustos 2018 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır:

-Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen kesinleşmiş alacaklar ,

-Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ,

-İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler ,

-Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ,

-Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları ,

-İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ,

-Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve geri ödenmesi gereken gelir ve aylıklar ,

-Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları ,

Saygılarımızla..