x

2012 Yılı Kesin Mizan Bildirimi

2012 Yılı Kesin Mizan Bildirimi

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar. Kesin Mizan Bildirimi doldurulurken Üçlü kod defteri kebir hesapları kullanılacaktır. Tekli" ya da "ikili" kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir. Kullanılmayan hesaplar bildirimde boş bırakılacak sıfır yazılmayacaktır.

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre tasfiyeye girmiş kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri, bu kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde verilecektir. Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirimler bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından birleşme beyannamesinin verilme süresi içinde verilir. Devir halinde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirimler, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından münfesih kurumun son bağlı olduğu vergi dairesine devir beyannamesini verme süresi içinde verilecektir. Mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimler, mükellefin en son bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarında yazılı beyanname verme süresi içinde verilecektir.

Elektronik ortamda bildirimlerin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirimler için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, kesin mizan bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı V.U.K.'nun mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır. Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple, düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.

 

Kesin Mizan Formatı

KESİN MİZAN

HESAP KODU

HESAP ADI

BORÇ TOPLAMI

ALACAK TOPLAMI

BORÇ KALANI

ALACAK KALANI

100

KASA

 

 

 

 

101

ALINAN ÇEKLER

 

 

 

 

102

BANKALAR

 

 

 

 

103

VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)

 

 

 

 

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

 

 

 

 

110

HİSSE SENETLERİ

 

 

 

 

111

ÖZEL KESİM TAHVİL SNT.VE BONO.

 

 

 

 

112

KAMU KESİMİ TAHVİL SNT.VE BONO

 

 

 

 

118

DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

 

 

 

119

MENKUL KIY.DEĞER DÜŞ.KAR.(-)

 

 

 

 

120

ALICILAR

 

 

 

 

121

ALACAK SENETLERİ

 

 

 

 

122

ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

 

 

 

 

124

KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-)

 

 

 

 

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

 

 

 

 

127

DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

 

 

 

 

128

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

 

 

 

 

129

ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞIĞI (-)

 

 

 

 

131

ORTAKLARDAN ALACAKLAR

 

 

 

 

132

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

 

 

 

 

133

BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

 

 

 

 

135

PERSONELDEN ALACAKLAR

 

 

 

 

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

 

 

 

 

137

DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)

 

 

 

 

138

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

 

 

 

 

139

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ.(-)

 

 

 

 

150

İLK MADDE VE MALZEME

 

 

 

 

151

YARI MAMULLER - ÜRETİM

 

 

 

 

152

MAMULLER

 

 

 

 

153

TİCARİ MALLAR

 

 

 

 

157

DİĞER STOKLAR

 

 

 

 

158

STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-)

 

 

 

 

159

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

 

 

 

 

170

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

 

171

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

 

172

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

 

173

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

 

174

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

 

175

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

 

176

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

 

177

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

 

 

 

 

178

YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES

 

 

 

 

179

TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR

 

 

 

 

180

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

 

 

 

 

181

GELİR TAHAKKUKLARI

 

 

 

 

190

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

 

 

 

 

191

İNDİRİLECEK KDV

 

 

 

 

192

DİĞER KDV

 

 

 

 

193

PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR

 

 

 

 

195

İŞ AVANSLARI

 

 

 

 

196

PERSONEL AVANSLARI

 

 

 

 

197

SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

 

 

 

 

198

DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR

 

 

 

 

199

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KRŞ. (-)

 

 

 

 

220

ALICILAR

 

 

 

 

221

ALACAK SENETLERİ

 

 

 

 

222

ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

 

 

 

 

224

KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-)

 

 

 

 

226

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

 

 

 

 

229

ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

 

 

 

 

231

ORTAKLARDAN ALACAKLAR

 

 

 

 

232

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

 

 

 

 

233

BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

 

 

 

 

235

PERSONELDEN ALACAKLAR

 

 

 

 

236

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

 

 

 

 

237

DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)

 

 

 

 

239

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ. (-)

 

 

 

 

240

BAĞLI MENKUL KIYMETLER

 

 

 

 

241

BAĞLI MEN.KIY.DEĞ. DÜŞ.KAR.(-)

 

 

 

 

242

İŞTİRAKLER

 

 

 

 

243

İŞTİRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-)

 

 

 

 

244

İŞT.SERM.PAY.DEĞ.DÜŞÜK.KRŞ.(-)

 

 

 

 

245

BAĞLI ORTAKLIKLAR

 

 

 

 

246

BAĞLI ORTAK.SER.TAAHHUTLERİ(-)

 

 

 

 

247

BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KRŞ(-)

 

 

 

 

248

DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

 

 

 

 

249

DĞR.MALİ DURAN VARLIK.KRŞ. (-)

 

 

 

 

250

ARAZİ VE ARSALAR

 

 

 

 

251

YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ

 

 

 

 

252

BİNALAR

 

 

 

 

253

TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR

 

 

 

 

254

TAŞITLAR

 

 

 

 

255

DEMİRBAŞLAR

 

 

 

 

256

DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

 

 

 

 

257

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

 

 

 

 

258

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

 

 

 

 

259

VERİLEN AVANSLAR

 

 

 

 

260

HAKLAR

 

 

 

 

261

ŞEREFİYE

 

 

 

 

262

KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GIDER.

 

 

 

 

263

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GIDER.

 

 

 

 

264

ÖZEL MALİYETLER

 

 

 

 

267

DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK.

 

 

 

 

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

 

 

 

 

269

VERİLEN AVANSLAR

 

 

 

 

271

ARAMA GİDERLERİ

 

 

 

 

272

HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER.

 

 

 

 

277

DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR.

 

 

 

 

278

BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

 

 

 

 

279

VERİLEN AVANSLAR

 

 

 

 

280

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

 

 

 

 

281

GELİR TAAHHUKLARI

 

 

 

 

291

GELECEK YILLARDA İNDİRİLE. KDV

 

 

 

 

292

DİĞER KDV

 

 

 

 

293

GELECEK YILLAR İHTİYACI STOK.

 

 

 

 

294

ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR.

 

 

 

 

295

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FON

 

 

 

 

297

DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

 

 

 

 

298

STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)

 

 

 

 

299

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

 

 

 

 

300

BANKA KREDİLERİ

 

 

 

 

301

FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR

 

 

 

 

302

ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)

 

 

 

 

303

UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ

 

 

 

 

304

TAHVİL ANAP.BORÇ TAK.VE FAİZ.

 

 

 

 

305

ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER

 

 

 

 

306

ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYM.

 

 

 

 

308

MENKUL KIYMET. İHRAÇ FARKI (-)

 

 

 

 

309

DİĞER MALİ BORÇLAR

 

 

 

 

320

SATICILAR

 

 

 

 

321

BORÇ SENETLERİ

 

 

 

 

322

BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

 

 

 

 

326

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

 

 

 

 

329

DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

 

 

 

331

ORTAKLARA BORÇLAR

 

 

 

 

332

İŞTİRAKLERE BORÇLAR

 

 

 

 

333

BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

 

 

 

 

335

PERSONELE BORÇLAR

 

 

 

 

336

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

 

 

 

 

337

DİĞER BORÇ.SENET.REESKONTU (-)

 

 

 

 

340

ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

 

 

 

 

349

ALINAN DİĞER AVANSLAR

 

 

 

 

350

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

 

 

351

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

 

 

352

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

 

 

353

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

 

 

354

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

 

 

355

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

 

 

356

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

 

 

357

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

 

 

 

 

358

YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES

 

 

 

 

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

 

 

 

 

361

ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ

 

 

 

 

368

VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK

 

 

 

 

369

ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 

 

 

370

DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YÜK.KARŞ.

 

 

 

 

371

DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE YÜK (-)

 

 

 

 

372

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

 

 

 

 

373

MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

 

 

 

 

379

DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI

 

 

 

 

380

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

 

 

 

 

381

GİDER TAHAKKUKLARI

 

 

 

 

391

HESAPLANAN KDV

 

 

 

 

392

DİĞER KDV

 

 

 

 

393

MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI

 

 

 

 

397

SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

 

 

 

 

399

DİĞER ÇEŞİTLİ YAB. KAYNAKLAR

 

 

 

 

400

BANKA KREDİLERİ

 

 

 

 

401

FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR

 

 

 

 

402

ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)

 

 

 

 

405

ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

 

 

 

 

407

ÇIKARILMIŞ DĞR.MENKUL KIYMET.

 

 

 

 

408

MENKUL KIYMET.İHRAÇ FARKI (-)

 

 

 

 

409

DİĞER MALİ BORÇLAR

 

 

 

 

420

SATICILAR

 

 

 

 

421

BORÇ SENETLERİ

 

 

 

 

422

BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

 

 

 

 

426

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

 

 

 

 

429

DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

 

 

 

431

ORTAKLARA BORÇLAR

 

 

 

 

432

İŞTİRAKLERE BORÇLAR

 

 

 

 

433

BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

 

 

 

 

436

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

 

 

 

 

437

DİĞER BORÇ SENETLERİ REES. (-)

 

 

 

 

438

KAMUYA OL.ERT.VEYA TAKSIT.BORÇ

 

 

 

 

440

ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

 

 

 

 

449

ALINAN DİĞER AVANSLAR

 

 

 

 

472

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

 

 

 

 

479

DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK.

 

 

 

 

480

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

 

 

 

 

481

GİDER TAHAKKUKLARI

 

 

 

 

492

GEL.YIL.ERT.VEYA TERKİN ED.KDV

 

 

 

 

493

TESİSE KATILMA PAYLARI

 

 

 

 

499

Dİ.ÇEŞ.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR

 

 

 

 

500

SERMAYE

 

 

 

 

501

ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

 

 

 

 

502

SERMAYE DÜZELT.OLUMLU FARKLARI

 

 

 

 

503

SERMAYE DÜZELT.OLUMSUZ FARKLARI (-)

 

 

 

 

520

HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ

 

 

 

 

521

HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI

 

 

 

 

522

M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ.

 

 

 

 

523

İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞER.ART.

 

 

 

 

529

DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

 

 

 

 

540

YASAL YEDEKLER

 

 

 

 

541

STATÜ YEDEKLERİ

 

 

 

 

542

OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

 

 

 

 

548

DİĞER KAR YEDEKLERİ

 

 

 

 

549

ÖZEL FONLAR

 

 

 

 

570

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

 

 

 

 

580

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

 

 

 

 

590

DÖNEM NET KARI

 

 

 

 

591

DÖNEM NET ZARARI (-)

 

 

 

 

600

YURT İÇİ SATIŞLAR

 

 

 

 

601

YURT DIŞI SATIŞLAR

 

 

 

 

602

DİĞER GELİRLER

 

 

 

 

610

SATIŞTAN İADELER (-)

 

 

 

 

611

SATIŞ İSKONTOLARI (-)

 

 

 

 

612

DİĞER İNDİRİMLER (-)

 

 

 

 

620

SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)

 

 

 

 

621

SATILAN TİC.MALLAR MALİYETİ(-)

 

 

 

 

622

SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

 

 

 

 

623

DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

 

 

 

 

630

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD(-)

 

 

 

 

631

PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD. (-)

 

 

 

 

632

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

 

 

 

 

640

İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR.

 

 

 

 

641

BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ

 

 

 

 

642

FAİZ GELİRLERİ

 

 

 

 

643

KOMİSYON GELİRLERİ

 

 

 

 

644

KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

 

 

 

 

645

MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI

 

 

 

 

646

KAMBİYO KARLARI

 

 

 

 

647

REESKONT FAİZ GELİRLERİ

 

 

 

 

648

ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI

 

 

 

 

649

DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR

 

 

 

 

653

KOMİSYON GİDERLERİ (-)

 

 

 

 

654

KARŞILIK GİDERLERİ (-)

 

 

 

 

655

MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR (-)

 

 

 

 

656

KAMBİYO ZARARLARI (-)

 

 

 

 

657

REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)

 

 

 

 

658

ENFLASYON DÜZELT.ZARARLARI (-)

 

 

 

 

659

DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

 

 

 

 

660

KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)

 

 

 

 

661

UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)

 

 

 

 

671

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI

 

 

 

 

679

DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

 

 

 

 

680

ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZAR(-)

 

 

 

 

681

ÖNCEKİ DÖN.GİD.VE ZARARLARI(-)

 

 

 

 

689

DİĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR.(-)

 

 

 

 

690

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

 

 

 

 

691

D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)

 

 

 

 

692

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

 

 

 

 

697

YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES

 

 

 

 

698

ENFLASYON DÜZELTME HESABI

 

 

 

 

700

MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS

 

 

 

 

701

MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS

 

 

 

 

710

DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD

 

 

 

 

711

DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS.

 

 

 

 

712

DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİAT FAR

 

 

 

 

713

DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR.

 

 

 

 

720

DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

 

 

 

 

721

DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES.

 

 

 

 

722

DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI

 

 

 

 

723

DİREKT İŞÇİLİK SÜRE FARKLARI

 

 

 

 

730

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

 

 

 

 

731

GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES.

 

 

 

 

732

GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK.

 

 

 

 

733

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK

 

 

 

 

734

GENEL ÜRETİM GİD.KAPASİTE FRK.

 

 

 

 

740

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

 

 

 

 

741

HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES.

 

 

 

 

742

HİZMET ÜRET.MAL.FARK HESAPLARI

 

 

 

 

750

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER.

 

 

 

 

751

ARAŞ.VE GELİŞ.GİD.YANS.HESABI

 

 

 

 

752

ARAŞ.VE GELİŞ.GİDER FARKLARI

 

 

 

 

760

PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

 

 

 

 

761

PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.YANSITMA HS

 

 

 

 

762

PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.FARK HESABI

 

 

 

 

770

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

 

 

 

771

GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI

 

 

 

 

772

GENEL YÖNETİM GİD.FARKLARI HS.

 

 

 

 

780

FİNANSMAN GİDERLERİ

 

 

 

 

781

FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

 

 

 

 

782

FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI

 

 

 

 

790

İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

 

 

 

 

791

İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

 

 

 

 

792

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

 

 

 

 

793

DIŞ. SAĞL. FAYDA VE HİZMETLER

 

 

 

 

794

ÇEŞİTLİ GİDERLER

 

 

 

 

795

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

 

 

 

 

796

AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYL.

 

 

 

 

797

FİNANSMAN GİDERLERİ

 

 

 

 

798

GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HES.

 

 

 

 

799

ÜRETİM MALİYET HESABI