x

5569 sayılı kanunla ilgili düzenleme yapıldı.

5569 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Malî Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Sosyal güvenlik kurumlarına olan ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun veya tâbi oldukları mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçlarının, ilgililerin sözleşme tarihinden itibaren iki ay içinde başvurmaları halinde tecil edilebileceğinin hükme bağlanmış olması sebebiyle, iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço aktif toplamı yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan KOBİ’lerin Sosyal Sigortalar Kurumuna(Devredilen) olan ve ödeme vadesi 31.10.2006 tarihine kadar olan 2006/Eylül ayı ile önceki aylardan kaynaklanan prim borçları ile kapsama giren diğer borçlarının ( sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları) (24) aya kadar tecil ve taksitlendirilmesi belirli koşullarla mümkün olabilmektedir.